രാത്രികൾ പ്രകാശമാകുമ്പോൾ"


നീ ഉറങ്ങുന്നില്ല
നാലാറിൽ കുളിച്ചു
നാമൂസു പറയുന്നു ഞാൻ 
നായകാ ഞാനും ഉറങ്ങുന്നില്ല
പരമമാണ് പലരാവുകളും
പതം പറഞ്ഞു പദം പറഞ്ഞു
പുലരാതെ വെള്ളി പുതച്ചു
പൂക്കളും പുലരിയും നമ്മളും ....നമ്മളും
മൗലാ......മൗലാ......മാലിഖ്,
മൗനത്തിലാണ് മജ്‌നൂൻ ......ഹേ..., മൗലാ ...
മണ്ണിന്റെ കൂടിനെ അലിഫ് കൊണ്ട് പൂട്ടി ...
മണ്ണിൽ ഒടുങ്ങുന്നു ഉടൽ, ഉയിർ .....മൗലാ.......
മൗനത്തിലാണ് മജ്‌നൂൻ ബർസഖിൽ
ആ-യിൽ ഒരു പായ് അതിൽ ഇൻസ്സ്
അകിലം അറിന്തോനേ, അഖിലം
അലയുന്നു അനാഥൻ ഞാൻ, പിന്നെ
അനാഥൻ നീയും......, ഉരുകുന്നു
അലിയുന്നു നിന്നിൽ 'മാത്രം'
നീ ഉറങ്ങുന്നില്ല
നാലാറിൽ കുളിച്ചു
നാമൂസു പറയുന്നു ഞാൻ
നായകാ ഞാനും ഉറങ്ങുന്നില്ല"കറങ്ങുന്ന ഭൂമിയിൽ ഞാനും
അനന്തമായ കറക്കം പിന്നെ ശൂന്യത
ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ ഒക്കെയും നിറച്ച നിന്റെ ഹിക്മത്തു
എന്റെ നൊസ്സും"

Comments

Popular posts from this blog

പളുങ്ക്

ഒരു ഹജ്ജിന്റെ ഓര്‍മ്മയ്ക്ക്‌ ഉംറയുടെയും

"മരണം"