"ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിഴലുകൾ"


ഒരു പുറം മുഖപടം
കറുത്തൊരു മറയും
മറുപുറം മുഖപടം
നിലാവിന്റെ പ്രഭയും

തലയിൽ പർവ്വത-
ചുമടോളം ചൂടും
ഉടലിൽ ഉറയുന്നു
ഹിമവാന്റെ കുളിരും
എങ്കിലും പ്രിയംവദേ...
തിരയുന്നു കണ്ണുകൾ
ഒരു മുഖം മാത്രമാ-
ഖൽബിലാ-
വാഹിക്കുവാൻ
നാഴികയില്ല, ഉരിയയും
ഒരിലയനക്കം,
വെറുമൊരു-
നിശ്വാസനൂലില്ക്കൊരുക്കുവാൻ
ഇടങ്കണ്ണിൽ, ഒരു കോണിൽ,
ഒരു മുത്തുമാത്രം
ഒരു തുണ്ടു കർപ്പൂരം,
ഒരാർത്ഥനാദം,
അകന്നുപോകുന്ന-
കാല്പ്പെരുമാറ്റം,
പിന്നെ നിശബ്ദമായ വഴിയും,
ദീർഘമായ വഴിക്കണ്ണും.

Comments

Popular posts from this blog

പളുങ്ക്

ഒരു ഹജ്ജിന്റെ ഓര്‍മ്മയ്ക്ക്‌ ഉംറയുടെയും

"മരണം"