"മിലേ_സുർ_മേരാ_തുമ.."

രാമനുറങ്ങാൻ മസ്ജിദ്,
സീതയ്ക്ക് ഒരു ചർച്ചും
ഹനുമാന് ഒരു ബുദ്ധവിഹാരവും
ലക്ഷ്മണന് സുവണ്ണക്ഷേത്രവും
ലവകുശന്മാർക്കു ജൈനക്ഷേത്രവും 
കൂടിക്കിട്ടിയാൽ
വാത്മീകിയ്ക്കു ഒരു രാമായണം
രചിക്കാമായിരുന്നു
വിശ്വഭാരത രാമായണം
നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം
(മിലേ_സുർ_മേരാ_തുമ..)

Comments

Popular posts from this blog

പളുങ്ക്

ഒരു ഹജ്ജിന്റെ ഓര്‍മ്മയ്ക്ക്‌ ഉംറയുടെയും

"മരണം"