തുളവീണ ഹൃദയം"


"എന്റെ ഹൃദയം
ഇപ്പോഴും അവിടത്തന്നെയുണ്ടോ"
"അടുത്തിടെ വൃത്തിയാക്കാൻ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ 
കുറച്ചു സുഷിരങ്ങൾ വീണു
ഞാനെടുത്തു പഴയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന
അണ്ണാച്ചിയ്ക്ക് കൊടുത്തു,
പുതിയൊരണ്ണം വാങ്ങിച്ചു"
"വേണ്ടായിരുന്നു... പുതിയതൊക്കെ
ചൈനയുടേതാണു, ബാറ്ററി തീർന്നാൽ
എടുത്തു ദൂരെ കളയണം,
പഴയതു ചുണ്ണാമ്പുകൊണ്ടു
തുളയടച്ചു വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു"

Comments

Popular posts from this blog

പളുങ്ക്

ഒരു ഹജ്ജിന്റെ ഓര്‍മ്മയ്ക്ക്‌ ഉംറയുടെയും

"മരണം"