ഫർദകൾ ഉപേക്ഷിക്കണം

ഫർദകൾ ഉപേക്ഷിക്കണം
**********************
രാമേട്ടന്റെ ഭാര്യയും, മകളും,
അമ്മയും, പെങ്ങളും
ബിക്കിനിയണിഞ്ഞു
ചന്തയിൽ പോകുന്നു

ശിരോവസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ചു
കന്യാസ്ത്രീകൾ
ഇരട്ട പ്രസവിക്കുന്നു
കാമാട്ടിപ്പുരയിൽ സന്യാസിനിമാർ
മാംസചൂടിൽ ഉരുകുന്നു

വിധവകൾ പട്ടും, വളയും,
പൊട്ടും പൊന്നും അണിയുന്നു
എന്നിട്ടും ഈ ######

ഫർദകൾ ഭൂ ......
എങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട് മുന്നോട്ടുപോകും
ഹോ .......സാറേ ..
ചുറ്റും നോക്കിയാൽ .........###

കാടന്മാർ .....#####
കൊടിയ ചൂടിലും ...........
കറുത്ത കൂടാരത്തിൽ
എങ്ങനെ സഹിക്കുന്നു കൂത്തിച്ചികൾ.

Comments

Popular posts from this blog

പളുങ്ക്

ഒരു ഹജ്ജിന്റെ ഓര്‍മ്മയ്ക്ക്‌ ഉംറയുടെയും

"മരണം"